CA | EN

El capital social de la cooperativa

Quin tractament cal donar al capital social de la cooperativa en el seu balanç: fons propi o passiu exigible? La modificació de les Normes Internacionals Comptables l'any 2010 i les posteriors modificacions de les lleis cooperatives, ens permeten considerar i valorar aquesta qüestió. Vegeu els documents que us adjuntem.