CA | EN

Línia d'avals per a empreses cooperatives

L'objectiu és contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses cooperatives

S'ha publicat al DOGC l'ORDRE EMO/93/2015, de 10 d'abril per la qual s'aproven les bases reguladores d’una línia d'ajuts per a la constitució d’avals financers, tècnics i econòmics per contribuir a la millora de la competitivitat de les cooperatives i de les societats laborals amb seu social a Catalunya.Amb aquesta Ordre, el Departament d’Empresa i Ocupació i la Confederació de Cooperatives de Catalunya i Avalis de Catalunya SGR, renoven la línia de col·laboració per enguany i  fins el 2016 per tal de facilitar el finançament mitjançant ajuts per a la constitució dels següents avals: 

Aval financer: dels préstecs destinats a projectes d’inversió en actiu fix que realitzin les cooperatives i les societats laborals, així com el refinançament de passius, la compra de mercaderies i el circulant en general. Queden expressament excloses de l’aval financer les inversions vinculades a promocions immobiliàries.

Aval tècnic: de les operacions de riscos d’obligacions no dineràries que han de respondre en cas d’incompliment dels compromisos contrets pels avalats, i les licitacions de concursos públics davant l’Administració.Aval econòmic: de les operacions de riscos dineraris davant tercers que responguin del compliment de contractes davant proveïdors i/o clients.Les sol·licituds s’hauran de presentar a través del portal web de l’Institut Català de Finances a l’adreça www.icf.cati el termini de presentació restarà obert fins el 31 de desembre de 2016.

Temàtiques Finançament Any 2015