Coronavirus: Preguntes freqüents

Coronavirus: mesures especials » Coronavirus: Preguntes freqüents

Des de l'inici del confinament la Federació està atenent les preguntes i dubtes de les cooperatives en l'àmbit laboral i econòmic. Fem un recull de les inquietuds més freqüents, que anirem enriquint a mida que tinguem més informació

Informacions sobre el Coronavirus publicades al web de la Generalitat de Catalunya: recomanacions per a empreses i preguntes freqüents pel dia a dia

 

ÀMBIT SOCIETARI

Legalització de llibres socials durant l'Estat d'Alarma. Més informació

 

AMBIT ECONÒMIC I FINANCER 

 

Les administracions públiques han dotat recursos i/o establert mecanismes per fer front a les conseqüències econòmiques i financeres de la crisi sanitària per a les empreses?

Sí. En el cas de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Institut Català de Finances, s’ha posat en marxa com a mesura la concessió d’una línia de préstecs tous que permetin mantenir la liquiditat de les pimes catalanes afectades per aquesta crisi, incloses les cooperatives. A més, el principal d’aquests préstecs estan avalats al 100% per Avalis de Catalunya. Com a condició les empreses finançades han de mantenir els llocs de treball. Més Informació.

En el cas del govern espanyol, mitjançant l’Institut de Crèdit Oficial, s’ha activat una línia d’avals per a préstecs d’entitats financeres que financin les necessitats de liquiditat de les pimes i dels professionals autònoms derivades de la crisi sanitària. Les entitats bancàries formalitzen tot el procediment i poden determinar les condicions del crèdit, però tenen prohibit condicionar-lo a la contractació d’altres productes. Més informació.

 

Des de l’economia social i solidària han sorgit iniciatives per garantir suficient liquiditat en les cooperatives durant l’emergència sanitària de la Covid 19 i en etapes posteriors durant les quals continuin patint els efectes de l’impacte econòmic?

Sí. La cooperativa de serveis financers Coop57 i la Fundació Seira han constituït una eina específica adreçada al finançament de les cooperatives que hagin hagut d’aturar o minvar la seva activitat com a conseqüència de l’emergència sanitària i que, per tant, es trobin amb una liquiditat insuficient per fer front als seus pagaments. Coop57 posa a disposició una línia de finançament de fins a 2 milions d’euros mitjançant dos productes: una línia de crèdit per a tensions de tresoreria i un préstec de liquiditat. En ambdós casos es posa a disposició de les cooperatives finançaments a partir de 20 mil euros, sense comissions ni despeses financeres addicionals a part dels interessos. Per la seva part, la Fundació Seira ha dotat un fons de 400 mil euros com a penyora per assegurar la devolució dels productes concedits. Per a més informació podeu contactar amb Coop57 a l’adreça de correu coop57@coop57.coop.

 

Com afecta la crisi sanitària del Covid 19 a les cooperatives que enguany es beneficien de la subvenció concedida en el marc dels projectes singulars de promoció de l’economia social i la creació de cooperatives i societats laborals (línia 1)?

L’actual conjuntura podria influir en el ritme habitual de pagaments de la tresoreria de la Generalitat de Catalunya pel que fa a les bestretes del 90% de la subvenció. A més, tots els expedients queden aturats mentre duri l’estat d’alarma declarat per l’Estat Espanyol, i per tant també queda aturada l’execució de les accions derivades d’aquests expedients (la realització dels projectes) fins a la pèrdua de vigència de l’estat d’alarma (actualment previst fins al 9 de maig). A partir del moment en que es reprenguin les activitats tornaran a computar els terminis establerts per a tots els procediments, excepte si la cooperativa beneficiària de la subvenció sol·licita expressament aixecar la suspensió de l’expedient per continuar amb l’execució del projecte en el termini establert inicialment i imputar les despeses realitzades durant el període de l’estat d’alarma. En aquest darrer cas, aquesta cooperativa no pot tramitar cap expedient de regulació d’ocupació en relació als llocs de treball vinculats a les actuacions i a les despeses subvencionades.

 

A quines entitats financeres es poden adreçar les cooperatives que requereixin finançament per poder fer front a les conseqüències econòmiques de l’emergència sanitària els propers mesos?

La FCTC aconsella adreçar-se a les entitats financeres que impulsen i promouen l’accés a finançament per a empreses de l’economia social de Catalunya. Aquestes entitats formen part de la Xarxa Financoop, coordinada i dinamitzada per la Fundació Seira, per potenciar un sistema financer al servei de les cooperatives i de l’economia social i productiva. Entre les que són de base ètica i solidària destaquem Coop57 i Fiare Banca Ètica, i entre les que són cooperatives de crèdit destaquem Caixa d’Enginyers, Laboral Kutxa i Cajamar. Per a més informació podeu contactar amb seira@fundacioseira.coop

 

ÀMBIT LABORAL 

 

Les cooperatives de treball enquadrades en el Règim d’Autònoms (RETA), poden aplicar als seus socis treballadors un Expedient de Regulació d’Ocupació (ERTO) ?

No, les cooperatives enquadrades en el RETA no poden acollir-se a un ERTO. Es poden acollir a la prestació extraordinària per cessament d’activitat, regulada al Reial decret llei 13/2020.

 

Per què el permís retribuït recuperable regulat al Reial decret llei 10/2020 no ha estat d’aplicació als socis treballadors de les cooperatives?

Cal destacar la relació societària del soci treballador amb la seva cooperativa. Aquesta relació societària, que s’expressa a través de la participació democràtica dels socis, permet que l’empresa cooperativa pugui regular les condicions laborals dels seus socis treballadors.  Així, ha pogut regular aquest permís de manera flexible, d’acord amb la seva situació social i econòmica.

El permís retribuït recuperable sí que ha estat d’aplicació als treballadors contractats de  les cooperatives.

 

Els ERTO per força major es poden tramitar de forma telemàtica al Departament de Treball ?

Sí, el Departament de Treball ha habilitat la via telemàtica (amb certificat digital) per poder fer la presentació dels ERTO per força major per COVID 19. Si la cooperativa no disposa de signatura digital, l’assessoria o gestoria en podrà fer la tramitació.

Els ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives  també es poden tramitar telemàticament.

 

Durant l’estat d’alarma, s’ha vist alterat el termini de convocatòria dels òrgans socials de les cooperatives?

En el Decret llei 10/2020, de 27 de març, s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19, fent referència a les cooperatives

A l’article 4.1 ens concreta que durant la vigència de l'estat d'alarma actual, els terminis previstos legalment per a la reunió dels òrgans col·legiats de les societats cooperatives, queden suspesos a partir de la data de declaració de l'estat d'alarma, i el seu còmput es reprèn a partir de la data de finalització de l'estat d'alarma o les seves pròrrogues.

 

La cooperativa pot mantenir l’activitat sense anar al centre de treball ?

Si. La cooperativa pot seguir amb la seva activitat si les persones que hi treballen poden fer-ho a distància, de fet es prioritza l’activitat a distància en front del model de reducció d’activitat o cessament temporal.

 

Com a persona sòcia treballadora amb dret a prestació per atur, consumiré la meva prestació si la rebo ara ?

Encara que hi hagi relació laboral (treballadors contractats) o societària (socis treballadors) amb la cooperativa i que doni dret a la prestació d’atur, no es consumiran els drets acumulats pel cobrament de la prestació d’atur mentre durin les circumstàncies excepcionals.

Aquest cobrament no es tindrà en compte pel càlcul de possibles prestacions futures. Per exemple, si una persona afectada per un ERTO hagués de demanar l’atur dins d’1 any, es considera que no ha fet ús de la futura prestació en la situació de COVID 19.

 

Etiquetes: coronavirus

Continguts relacionats