Capitalitzar l'atur per crear una cooperativa

Recursos » Capitalitzar l'atur per crear una cooperativa

La capitalització de la prestació d'atur per constituir una cooperativa o incoporar-se com a soci en una ja constituïda és una opció que permet cobrar d'una sola vegada l'atur per aportar-lo com a capital social.

Actualment es pot capitalitzar l'import necessari en concepte de capital obligatori, i també d'aportacions voluntàries i de quotes d'ingrés.

Al web del SEPE (Servicio Público de Empleo) trobareu tota la infórmació necessària: SEPE

 

Exempció de la capitalització de l'atur  

L'article 8 del Reial decret llei 4/2013, de 22 de febrer, ha suprimit el límit per a l'exempció de la capitaltizació de l'atur, que era de 15.500 €.

A partir de l'1 de gener de 2013, les persones que hagin capitalitzat per constituir una cooperativa de treball o societat laboral o incorporar-se com a soci a una ja constituïda, gaudiran de l'exempció sobre el total de l'import capitalitzat.  

Per consolidar definitivament el dret d’exempció és necessari que la situació es mantingui com a mínim durant 5 anys, és a dir, que el soci treballador romangui a la cooperativa com a mínim aquest període de temps (article 7  lletra n de la Llei 35/2006, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques).

Aquesta exempció tindrà efectes, doncs, a la declaració d'IRPF de l'any 2013.