Afectacions en el registre dels Llibres socials de les cooperatives

Suport » Recursos » Afectacions en el registre dels Llibres socials de les cooperatives

Com afecta l'actual situació d'Estat d'Alarma a l'obligació de les cooperatives respecte a la legalització dels llibres socials? 

 

AFECTACIONS PER L’ESTAT D’ALARMA

D'acord amb l'article 4.3 del Decret Llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19, queden suspesos els terminis previstos legalment per elaborar, aprovar i presentar comptes anuals a partir de la data de la declaració de l'estat d'alarma, i el seu còmput es reprèn a partir de la data de finalització de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues.

ELS LLIBRES OBLIGATORIS

Els llibres que obligatòriament han de portar les cooperatives, les seves federacions i les confederacions d'aquestes han de ser legalitzats pel registre competent de cooperatives. Aquests llibres són: el llibre de registre de socis i sòcies i les seves aportacions socials; el llibre d'actes de l'assemblea general, del consell rector i, si escau, de les assemblees preparatòries o de secció i dels altres òrgans col·legiats que tingui la cooperativa; el llibre d'inventaris i balanços i el llibre diari; tot altre llibre imposat per altres disposicions legals. Llegiu més aquí

EL DIPÒSIT DE COMPTES ANUALS

Les cooperatives, federacions de cooperatives i la confederació han de dipositar els comptes anuals en el Registre de Cooperatives competent, dins els dos mesos següents a la data en què hagin estat aprovats per l'assemblea general.  L'assemblea general ha de tenir lloc dins dels sis mesos següents al tancament de l'exercici.Els comptes anuals poden ser auditats.  Les cooperatives que auditen els comptes anuals, les federacions i la confederació han de nomenar auditor de comptes, prèviament i mitjançant acord de l'assemblea general.  L'assemblea també pot cessar l'auditor nomenat, per justa causa.

Hem de tenir en compte que el termini perquè l’assemblea de la cooperativa aprovi els comptes anuals acaba els 6 mesos després del tancament de l’exercici econòmica (30 de juny). Per tant, caldrà esperar a veure com el Registre de Cooperatives de la Generalitat ho regula.

Llegiu més aquí

Continguts relacionats