L'Empenta, Ajuts al foment del cooperativisme'

El Programa Anual de Foment del Cooperativisme de la Federació l’Empenta, està destinat a la distribució dels Fons de la FCTC provinents de les cooperatives dissoltes i transformades entre les entitats que compleixin els requisits establerts a cada convocatòria.

El Programa Anual de Foment del Cooperativisme de la Federació l’Empenta, està destinat a la distribució dels Fons de la FCTC provinents de les cooperatives dissoltes i transformades entre les entitats que compleixin els requisits establerts a cada convocatòria.

La distribució dels fons es fa equitativament entre les entitats seleccionades segons els requisits, criteris i procediment establerts en aquest Reglament que sol·licitin finançament per als seus projectes que, s’entenguin desenvolupadors d’alguna de les línies de treball de la Federació i que compleixin els eixos transversals.

Amb aquesta finalitat el FEPC es pot aplicar a projectes o accions que tinguin per objecte alguna de les següents línies d’actuació i que incloguin els següents eixos tranversals:

Línies d’actuació:

a) GESTIÓ DEL CONEIXEMENT I FORMACIÓ EN L’ÀMBIT COOPERATIU amb la finalitat de sistematitzar i compartir el coneixement generat pel cooperativisme; aportar recursos formatius específics que contribueixen a garantir la sostenibilitat econòmica i social de nous projectes cooperatius; així com desenvolupar i reforçar línies de difusió del model cooperatiu, especialment entre els sectors més joves, aquells més susceptibles d’identificar-se amb els principis i valors cooperatius (persones vinculades amb l’associacionisme i els moviments socials o determinats sectors professionals, per exemple) i sectors socials tradicionalment discriminats i donar a conèixer i inserir el cooperativisme en totes les etapes de l’ensenyament i en l’educació en el lleure.

b) PROMOCIÓ, CREACIÓ I ENFORTIMENT DE COOPERATIVES amb la finalitat d’estendre el model cooperatiu i ampliar-ne la seva incidència social; la promoció i la creació de noves cooperatives; l’enfortiment de les existents per apuntalar la seva pervivència, així com estendre l’impacte social de les cooperatives i incentivar que desenvolupin nous projectes i nous àmbits d’actuació en forma de cooperativa de treball associat.

c) TRANSFORMACIÓ SOCIAL per tal que les cooperatives i, en particular, les de treball associat i la resta d’entitats regulades en aquest Reglament, contribueixin a construir una societat més justa i sostenibles socialment i ambientalment, amb noves fórmules i iniciatives per a combatre la desigualtat social i l’apropiació privada dels recursos col·lectius, entre les quals, el foment de les economies ecològiques, les economies feministes i altres propostes econòmiques i socials que propugnen una societat més sostenible, justa, equitativa i democràtica, així com les que donen resposta a les necessitats dels col·lectius socials més desfavorits.

Eixos tranversals:

1. INTERCOOPERACIÓ, donant suport als projectes, accions i iniciatives que incorporin criteris d’intercooperació o que es desenvolupin en cooperació amb altres entitats cooperatives i de l’economia social i solidària o altres entitats públiques i/o privades compromeses amb el desenvolupament del cooperativisme.

2. ARRELAMENT LOCAL I COMPROMÍS AMB LA COMUNITAT, donant suport als projectes, accions i iniciatives susceptibles de que incorporin criteris d’arrelament local i de compromís amb les comunitats en les quals s’insereixen.

Etiquetes