Missió, visió, valors

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya és l'organització dedicada a la promoció, creació i consolidació de cooperatives de treball que, dia a dia, enforteixen l'economia i la societat catalana d'acord amb valors democràtics i de transformació social. La nostra tasca consisteix a donar a conèixer el model cooperatiu i impulsar el creixement de les empreses que en formen part.
Missió

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya és l’entitat que agrupa, lidera i representa el cooperativisme de treball de Catalunya.

 

Visió 

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya serà una organització empresarial influent, transformadora, oberta i integradora del cooperativisme català.

La Federació s’erigirà com un referent per a totes aquelles persones i organitzacions properes al cooperativisme, amb voluntat de transformació social des d’una pràctica empresarial basada en la primacia de les persones sobre el capital, el desenvolupament sostenible i la responsabilitat social, amb capacitat d’influència en la societat.

 

Valors

Servei
Som una organització al servei de les cooperatives federades amb la voluntat de donar resposta a les seves necessitats, tenint en compte tant la diversitat de les cooperatives com la complexitat de l’entorn.

Autonomia
Mantenint en tot moment la nostra llibertat de decisió i d’actuació.

Dinamisme i innovació
Des d’una actitud oberta, tot escoltant el seu entorn i els seus grups d’interès, i amb una permanent capacitat d’adaptació, formulem alternatives i propostes per satisfer les necessitats actuals i futures de les nostres cooperatives.

Cohesió 
Amb la voluntat d’agrupar i vincular la diversitat present en el cooperativisme, ens erigim com a eix vertebrador de la seva realitat econòmica i social.

Participació
Apostem per establir un vincle sòlid amb i entre les nostres cooperatives, generant espais de cocreació per definir i desenvolupar conjuntament les diferents estratègies i actuacions. 

Cooperació
Col·laborem amb entitats, agents i altres grups d’interès per promoure que el cooperativisme tingui una presència econòmica i social més significativa a la societat, alhora que treballem per millorar la comunitat a la qual pertanyem.

 

Principis cooperatius

1. Adhesió voluntària i oberta
Les cooperatives són organitzacions voluntàries, obertes a totes les persones capaces de fer-ne servir els serveis i disposades a acceptar les responsabilitats de ser-ne sòcies, sense cap tipus de discriminació.

2. Gestió democràtica
Les cooperatives són organitzacions gestionades democràticament pels socis, que participen activament en la definició de polítiques i la presa de decisions. Les persones escollides per representar i gestionar les cooperatives en són responsables davant els socis.

3. Participació econòmica  
Els socis contribueixen equitativament al capital de les cooperatives i el gestionen democràticament. Part d’aquest capital és propietat de la cooperativa. Els excedents es destinen al desenvolupament de l’empresa, dels seus socis, de la col·lectivitat i de l’entorn.

4. Autonomia i independència
Les cooperatives són organitzacions d’autoajuda, autònomes i gestionades pels seus socis. Si estableixen acords amb altres organitzacions, governs inclosos, o bé si aconsegueixen capital de fonts externes, ho fan en termes que permetin mantenir-ne el control democràtic.

5. Educació, formació i informació
Les cooperatives faciliten la formació dels socis, càrrecs electes i treballadors, per tal que tots puguin contribuir de forma eficaç al desenvolupament de la seva cooperativa. També informen al públic en general sobre la naturalesa i beneficis de la cooperació.

6. Cooperació entre cooperatives
Les cooperatives poden assolir el seu màxim potencial i enfortir el moviment cooperatiu mitjançant el treball conjunt a través d’estructures locals, nacionals i internacionals.

7. Interès per la comunitat
Les cooperatives treballen per aconseguir el desenvolupament sostenible de les seves comunitats mitjançant polítiques aprovades pels seus socis.