Política de privacitat

1. Titular del Domini Web.

Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (“FCTC”), domiciliada a 08014-Barcelona, carrer Premià nº 15 – Primer Pis i amb CIF nº G-62015789. Les dades de contacte del Responsable de Tractament son les següents: Telf: 933188162, e-mail: federacio@cooperativestreball.coop, web: https:// https://www.cooperativestreball.coop/

2. Responsable

El Responsable del Tractament de les dades serà FCTC, i podrà ser contactada mitjançant les dades de localització proporcionades en l’apartat anterior.

3. Finalitat del tractament

Totes les dades que siguin proporcionades a FCTC amb motiu de la presentació de qualsevol formulari on-line o off-line, les dades de les persones sòcies de les cooperatives federades, les comunicacions rebudes al correu electrònic de FCTC i, en general, totes les comunicacions que s’hagin tingut amb el Responsable de Tractament de dades, seran recollides a la base de dades titularitat de FCTC per propiciar i garantir l’adequada gestió i compliment de les activitats i finalitats de FCTC, entre les quals estan la de donar suport a les cooperatives federades, així com complir i fer complir les obligacions entre la FCTC i els seus membres; Informar de notícies rellevants per la FCTC, els seus membres i el Cooperativisme en general. També es durà a terme el tractament d’imatges, vídeos, o altres espais de difusió sempre i quan la finalitat dels mateixos es delimiti a la difusió en la web de FCTC o bé altres canals tals com xarxes socials o premsa i la seva funció no tingui caràcter comercial. En el cas dels CV del candidats que ho enviïn a FCTC, aquesta els reenviarà a la cooperativa que hagués penjat el anunci de treball a la web de FCTC, destruint immediatament qualsevol copia. En el cas dels vídeos o imatges que ens fan arribar les cooperatives federades, ho fan amb la responsabilitat de tenir totes les autoritzacions per fer-ho i FCTC nomes les utilitzarà per que apareguin en aquesta pagina web o per promocionar la mateixa o a les xarxes socials de FCTC.

4. Legitimació

Consentiment explícit dels interessats (o els seus legals representants), abans de dur a terme qualsevol acció/comunicació.

5. Destinataris

Els destinataris que tindran accés a les dades proporcionades serà tot el personal de FCTC degudament autoritzat per a tal fi (sigui intern o extern) i tota societat o entitat pública que dintre de l’àmbit de les seves competències requereixi legítimament l’accés a les mateixes. En el cas del CV del candidats que ho enviïn a FCTC, les cooperatives federades.

6. Dret dels interessats

Accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició a tractament. Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si FCTC està tractant dades personals que el concerneixi. Els titulars de les dades personals tenen dret a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de tractament de les seves dades, i en aquest cas FCTC només les conservarà per a l'exercici o la defensa de reclamacions. També en alguns supòsits i per motius relacionats amb la seva situació particular, els usuaris i titulars de les dades podran oposar-se al tractament de les mateixes. En aquest cas, es deixaran de tractar les dades, excepte per motius legítims o en l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. Tots aquests drets es podran exercitar davant el Responsable del Tractament de les Dades a través de les diverses formes de contacte escrit establertes més amunt. Així mateix, els usuaris podran, en determinades circumstàncies, plantejar una reclamació davant l'Autoritat de Control competent en matèria de Protecció de Dades, podent informar-se en www.agpd.es.

7. Procedència

El propi usuari (o el seus legals representants), amb les seves dades i amb l'acceptació de les cookies en navegar pel lloc web abans indicat. Els usuaris subministradors de les dades són responsables de la veracitat de les dades facilitades. Xarxes socials.

8. Legislació aplicable

Tot l'anterior està exposat conforme a la “Legislació Vigent” que comprèn de manera principal, el Reglament UE-679/2016 i la Llei orgànica espanyola 3/2018, de 5 de desembre de 2018.