10 mesures per cooperativitzar els municipis

En vista a les eleccions municipals de maig, el Consell Rector de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya ha actualitzat les seves propostes als diferents grups parlamentaris per tal que el cooperativisme de treball tingui cada cop més presència en el diàleg institucional i en els espais de decisió econòmica com a agent social i econòmic.
Compromís i coresponsabilitat

Ens comprometem, en la mesura de les nostres possibilitats, a participar amb altres actors econòmics (públics i privats, empresarials i comunitaris, polítics i sindicals, productius i reproductius) per coproduir, implementar i avaluar les polítiques municipals per una nova economia plural transformadora seguint el Pacte per una Economia per la Vida (AESCAT).

Aquestes són les nostres 10 mesures per cooperativitzar els municipis, en forma de propostes concretes que vehiculin la nostra col·laboració. 

1
Cooperativisme: actor socioeconòmic per una economia plural 

El cooperativisme ha de ser un agent social i econòmic amb presència en el diàleg institucional i en els espais de decisió econòmica i laboral on s’impulsen polítiques de formació, ocupació, desenvolupament social i local i promoció econòmica general.

2
Promoció econòmica amb accent cooperatiu

Les cooperatives impulsen un canvi productiu des dels valors, la capacitat per generar riquesa col·lectiva, l’ocupació estable i la cohesió social. Impulsen un model transformador a partir de la participació, la sostenibilitat social i territorial i la no discriminació de les persones. 

3
Equipaments municipals de gestió cooperativa i comunitària i per la transició energètica

Els recursos públics són un patrimoni ciutadà que pot ser governat per xarxes de cooperatives, amb arrelament comunitari, local o comarcal, al servei del bé comú.

4
Desenvolupament local cooperatiu i finances ètiques 

Des dels municipis, cal apostar per coproduir projectes de desenvolupament local transformador, a partir de la concertació pública-cooperativa-comunitària. La regeneració urbana, la dinamització rural i de barri, la rehabilitació d’edificis i equipaments, l’atenció i cura de les persones o la transició ecològica i energètica, poden comptar amb l’empresa cooperativa com a part activa del procés. Per fer possible aquest salt d’escala, les cooperatives requereixen accés a ajuts i finançament. 

5
Continuïtat empresarial cooperativa i foment de la intercooperació

La creació de cooperatives a partir d’empreses transformades o que s’enfronten amb problemes de successió contribueix a la continuïtat de l’activitat econòmica i el manteniment de l’ocupació. A més, l’articulació del sector contribueix a dotar de dinamisme l’activitat econòmica local. 

6
Compra pública responsable i concertació publicosocial

Les cooperatives tenen un compromís efectiu amb la generació d’ocupació de qualitat, el desenvolupament local i l’impacte social. 

7
Accés a l’economia local, suport a digitalització

Les cooperatives milloren la dimensió comercial local, alhora que són canals físics i digitals per a la difusió dels valors cooperatius. 

8
Foment del cooperativisme en l’àmbit educatiu

Un futur cooperatiu passa per incloure l’aprenentatge del cooperativisme en les diverses fases educatives. 


Recerca i desenvolupament cooperatiu 

La recerca és imprescindible per sistematitzar l’important coneixement que genera la pròpia pràctica del cooperativisme i per generar nous coneixements. Desenvolupament de nous materials, productes o serveis, nous processos de treball i organització, així com noves cooperatives.

10
Economia feminista, migrant i diversa  i democratització de les cures

A més de les mesures que promoguin la transformació productiva i la democràcia econòmica dels municipis, facilitant la cooperativització de qualsevol de les activitats econòmiques existents i futures, cal impulsar-hi també la democratització de la reproducció social i les tasques de cura. 

Consulteu les propostes concretes de cada mesura en aquest document:
10 mesures per cooperativitzar els municipis