Com registrar les escriptures notarials al registre de cooperatives

Com registrar les escriptures notarials al registre de cooperatives

Comparteix:

Les cooperatives ja poden tramitar al 100% electrònicament els procediments que requereixen escriptures públiques, sense necessitat de desplaçament per la digitalització de les mateixes per una persona funcionària del Registre de Cooperatives.

El sistema que fa possible la inscripció telemàtica de les escriptures públiques és el codi CSV que contenen aquestes, de manera que el Registre de Cooperatives, a través del CSV,  a la seu electrònica notarial, pot accedir amb caràcter permanent a la verificació de l’autenticitat i la integritat de la còpia autoritzada electrònica del document notarial (Escriptura Pública autoritzada).

Cal, doncs, recordar a les cooperatives que han de demanar les escriptures electròniques amb CSV perquè en un altre format no seran vàlides per la tramitació d’inscripció davant del Registre de Cooperatives, i cal recordar que el notari no les emetrà electrònicament amb CSV si no se li demana de forma expressa.

A partir del 9 de maig del 2024 el Registre de Cooperatives NO acceptarà la presentació de cap escriptura pública en suport paper, caldrà presentar còpia autoritzada electrònica de l’escriptura amb un codi segur de verificació. 

Transitòriament, fins al 9 de maig del 2024, amb caràcter excepcional s’acceptarà la presentació de les escriptures no atorgades electrònicament.

Més informació: Registre de Cooperatives

Recordem els acords en que cal escriptura notarial per fes la inscripció al Registre:

  • Constitució de la societat
  • Modificació dels estatuts
  • Canvi de domicili que comporti canvi de municipi
  • Fusió pròpia o per absorció i escissió
  • Acord de dissolució de la cooperativa i nomenament de l’òrgan de liquidació i dissolució de la societat
  • Acord de transformació de la cooperativa en qualsevol altra entitat o classe de cooperativa
  • Nomenament o cessament de persones membres de la direcció
  • Atorgament de poders i delegacions de facultats, i també les seves modificacions, la revocació i la substitució
  • Constitució i altres supòsits assenyalats als apartats anteriors en la mesura que siguin d’aplicació a les federacions de cooperatives, les confederacions i grups cooperatius
  • Els convenis intercooperatius regulats a l’article 141 de la Llei 12/2015

Continguts relacionats