Comissió de Gestió

Què és i qui forma part de la Comissió de Gestió de la Sectorial d'iniciativa social

La Comissió de Gestió de la Sectorial és l'òrgan executiu, de representació i govern de  la Sectorial de Cooperatives d’Iniciativa Social.

És una comissió orientada a la millora del conjunt de cooperatives de l’àrea, al bé comú,  tot i atenent a les diferents realitats existents. S’entén a sí mateixa com una part compromesa amb el conjunt de la  Federació; participa activament  en el govern de la mateixa a través de la/les seu/seves representant/s al Consell Rector de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

 

Suma’t a la Comissió de Gestió de La Sectorial d’Iniciativa Social!

La Comissió de Gestió obre les portes a les cooperatives de La Sectorial perquè es puguin sumar a les reunions de la Comissió d’aquesta candidatura 2023-2026.

Com que aquest no és any d’eleccions i la participació amb vot ha de ser validada per l’Assemblea, us proposem formar-ne part amb veu però sense vot.

Per tal de sumar-vos-hi cal que ompliu el següent document de candidatura i enviar-lo a susanna@cooperativestreball.coop 

Per qualsevol consulta no dubteu en contactar amb nosaltres!

 

Reglament de règim intern Àrees Sectorials i Territorials Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

Article 14. Composició

La Comissió de Gestió és troba constituïda per un mínim de tres membres, escollits per l’Assemblea Territorial o Sectorial de l’Àrea d’entre les sòcies que es presentin, mitjançant votació secreta. Les Cooperatives sòcies de l’Àrea que es presentin a l’elecció per ser membres de la Comissió de Gestió hauran de presentar la persona física designada per tal de representar a la cooperativa en l’exercici del càrrec. Una mateixa Cooperativa no podrà tenir mes d’un membre en la Comissió de Gestió. La composició de la Comissió de Gestió ha de tendir a garantir la paritat entre homes i dones, així com a complir els altres criteris de diversitat recollits al darrer paràgraf de l’article 3 dels Estatuts socials.

Article 15. Mandat. Funcionament

Els membres de la Comissió de Gestió exerceixen el seu càrrec durant un període de quatre anys. La Comissió de Gestió és reunirà ordinàriament, com a mínim, un cop cada tres mesos, i extraordinàriament sempre que ho sol·liciti la meitat mes un dels seus membres. Les deliberacions de la Comissió de Gestió tant sols seran valides si assisteixen a la reunió mes de la meitat dels seus membres. Els acords s’adoptaran per majoria simple dels membres de la Comissió de Gestió.

Article 16. Competències

La Comissió de Gestió té les facultats següents: a) Elaborar anualment el Pla d’Activitat que haurà d’estar alineat amb el pla de treball de la Federació. b) Executar i desenvolupar el Pla d’Activitat de manera coordinada amb l’execució i desenvolupament del pla de treball de la Federació dutes a terme pel Consell Rector