Responsabilitats

  • Assumir la finalitat estratègica de millorar la posició i participació en el mercat de les cooperatives.
  • La Comissió de Gestió elegirà la/les representant/s de la Sectorial al Consell Rector.
  • Dissenyar i executar el Pla Estratègic de Sectorial.
  • Promoure un model de participació eficient i inclusiu, que afavoreixi la implicació de la resta de cooperatives de la  Sectorial en la identificació de les necessitats i demandes més significatives.
  • Vetllar perquè siguin possibles canals o itineraris per a l’intercanvi.
  • Vetllar per garantir la comunicació amb el conjunt de la Sectorial com a dret bàsic.
  • Promoure un model de funcionament organitzat,  participatiu i democràtic sustentat.
  • Promoure reflexió, generar discurs i posicionament Sectorial amb capacitat d’acció i de reacció.
  • Fer proposta al Consell Rector d’un vocal en representació de la Sectorial.